d

Regulament BIENALA Internationala de arte grafice ” Constantin Brancusi” – editia I

Regulament BIENALA Internationala de arte grafice ” Constantin Brancusi” – editia I

Romana

   ORGANIZATORI

 • Ministerul Culturii
 • Muzeul Național „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu

     PARTENERI

 • Uniunea Artiștilor Plastici din România
 • Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași
 • Fundația „Inter-Art” din Aiud
 • Asociația Culturală „Nomen Est Omen” din București
 • Primăria Municipiului Târgu Jiu
 • Instituția Prefectului Județului Gorj

CONDIȚII DE PARTICIPARE

 • Pot participa membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, artiști profesioniști și absolvenți ai universităților de arte din cadrul național sau internațional.
 • Fiecare poate participa cu o singură lucrare realizată în perioada 2020-2022
 • Dimensiunea acceptată este 30 ᵡ 40 sau 40 ᵡ 60 cm
 • Lucrările pot fi executate în toate tehnicile tradiționale și moderne:

– grafică tradițională: creion, pastel, cărbune, peniță, baiș, tuș, cerneală etc.

– gravură tradițională/modernă/mixtă: xilogravură, fotoxilogravură, linogravură, metalogravură, gipsogravură, cologravură, acvaforte, acvatinta, pointe seche, maniera creionului, maniera zahărului, maniera verniului moale, burin, mezzotinta, litografie, fotolitografie, serigrafie, zincografie, offset, monotipie, cologravură, carborundum, gravura cu sudură, timbr sec, electrogravură, heliogravură, xerografie, print, gravură digitală etc.

 • Lucrările vor fi realizate doar pe suport de hârtie, celelalte suporturi fiind total excluse.

ÎNSCRIEREA

 • 11-25 august – înscrierea online. Toate datele vor putea fi trimise pe adresa de e-mail: bienalabrancusi@gmail.com

E-mail-ul trebuie să conțină următoarele atașamente:

– Formularul de înscriere (completat și semnat).

– Reproducere foto după lucrarea propusă. Format JPG (150 DPI, minimum 2 MB) și titlul fiecărei lucrări trebuie să conțină: numele și prenumele, titlul, tehnica, dimensiunea și anul execuției.

 • 26-27 august – comisia formată din membri specialiști ai domeniului și un reprezentant al Muzeului Național „Constantin Brâncuși” vor realiza selecția lucrărilor propuse.
 • 28 august – vor fi comunicate rezultatele selecției prin e-mail (pentru fiecare participant selectat), pagina web și pagina de social media a muzeului.

EXPEDIEREA LUCRĂRILOR

 • 29 august – 5 septembrie – trimiterea lucrărilor la adresa Muzeului Național „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 2, mun. Târgu Jiu, jud. Gorj, cod poștal: 210234
 • Coletul va purta mențiunea: Pentru Bienala Internațională de Arte Grafice „Constantin Brâncuși”.
 • Lucrările se trimit numai prin firme de curierat și să fie ambalate corespunzător pentru ca acestea să nu fie deteriorate în timpul transportului și pentru a putea fi reambalate și returnate la finele expoziției.
 • Transportul lucrărilor, atât la venire, cât și la plecare, se va face pe cheltuiala participantului, numai prin serviciile de curierat rapid. NU se acceptă prin Poșta Română.
 • Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru lucrările care prezintă deteriorări, dacă acestea sunt constatate la primire.
 • Lucrarea trimisă NU trebuie să fie înrămată sau cu passepartout.
 • Fiecare lucrare trimisă trebuie să aibă obligatoriu menționat pe verso: numele și prenumele autorului, titlul lucrării, tehnica, dimensiunea, anul execuției, adresa și nr. de tel. al autorului.
 • Costul trimiterii și returnării lucrării va fi suportat de către fiecare participant.
 • În fiecare colet trimis trebuie să conțină și formularul de participare completat și semnat (fizic).

       FORMATUL BIENALEI

 • BIAGCB1 este structurat pe două părți:
 1. 11 august – 7 septembrie – expunerea unor creații din 40 țări (colecția Fundației „Inter-Art” din Aiud). Vernisaj: 11 august.
 2. 9-30 septembrie – expunerea creațiilor selectate în concurs. Finisaj: 29 septembrie. Acordarea premiilor și lansarea catalogului BIAGCB1.

JURIZAREA și PREMIILE

 • Lucrările selectate în cadrul concursului vor fi evaluate de către o comisie de specialiști din domeniul artei dar și de un reprezentant din cadrul Muzeului Național „Constantin Brâncuși”.
 • Atât lucrările artiștilor invitați cât și a celor implicați în organizarea bienalei nu vor intra în procesul de jurizare.
 • Premiile vor fi oferite de către organizatori, parteneri etc.
 • Premianții acestei ediții vor fi anunțați public în cadrul finisajului bienalei și ulterior pe website-ul instituției, paginile social media etc. Premianții vor fi anunțați în prealabil pentru a putea fi prezenți la ceremonia de acordare a premiilor.
 • Lucrările premiate vor intra direct în patrimoniul Muzeului Național „Constantin Brâncuși”.

            DISPOZIȚII FINALE

 • Participantul este de acord și consimte că Muzeul Național „Constantin Brâncuși” are dreptul de a utiliza, publica, distribui, copia, reproduce și a afișa imagini ale lucrărilor incluzând materiale imprimate și pe internet, în scop promoțional.
 • Se va edita un catalog care va fi trimis fiecărui artist participant la expoziție și care va fi lansat cu ocazia finisajului evenimentului.
 • Având în vedere prevederile Regulamentului European privind protecția datelor perso-nale, intrat în vigoare la 25.05.2018, organizatorii vă solicită acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pe durata raporturilor de colaborare.
 • Participantul este exclusiv responsabil pentru transportul obiectelor, la și de la Muzeul Național „Constantin Brâncuși”. Muzeul Național „Constantin Brâncuși” și angajații săi nu sunt responsabili pentru eventualele deteriorări ale obiectelor care ar putea rezulta din împachetarea necorespunzătoare: incluzând, dar nelimitat la, vătămare cauzată de rulare și/sau de întindere a obiectelor.
 • Participanții își pot ridica lucrările numai după închiderea expoziției și, obligatoriu, până la data de 31 octombrie 2022, dată după care organizatorii sunt absolviți de orice obligație în legătură cu depozitarea și protecția lucrărilor trimise. Din motive ce țin de organizarea și funcționarea Muzeul Național „Constantin Brâncuși”, lucrările primite prin serviciile de curierat vor fi returnate prin serviciul FAN Courier.

Persoană de contact

Eugenia Firescu

tel. mobil. 0743109882/

adresă e-mail: bienalabrancusi@gmail.com

English

PARTICIPATION REGULATIONS

ORGANIZERS

 • Ministry of Culture
 • „Constantin Brâncusi” National Museum in Târgu Jiu
 • Union of Visual Artists from Romania
 • „George Enescu” National University of Arts from Iasi
 • „Inter-Art” Foundation from Aiud
 • „Nomen Est Omen” Cultural Association from Bucharest
 • Târgu Jiu City Hall
 • The Institution of the Prefect of Gorj County

CONDITIONS OF PARTICIPATION

 • Members of the Union of Plastic Artists from Romania, professional artists and graduates of national or international art universities can participate.
 • Everyone can participate with only one work done during 2020-2022
 • Accepted size is 30 ᵡ 40 or 40 ᵡ 60 cm
 • The works can be executed in all traditional and modern techniques:traditional graphics: pencil, pastel, charcoal, pen, marker, ink
 • traditional/modern/mixed engraving: woodcut, photowoodcut, linocut, metal
 • engraving, gypsogravure, cologravure, etching, aquatint, pointe seche, pencil manner, sugar manner, soft varnish manner, mezzotint, lithography, photolithography, serigraphy, zincography, offset, monotype, collogravure, carborundum, weld engraving, dry stamp, electrogravure, heliogravure, xerography, print, digital engraving
 • The work will be created only on paper, other forms being totally excluded.

REGISTRATION

The email must contain the following attachments:

– Registration form (completed and signed)

– Photo reproduction after the proposed work. JPG format (150 DPI, minimum 2 MB) and the title of each work must contain: name and surname, title, technique, size and year of execution.

 • August 26-27 – the commission formed by specialist members of the field and a representative of the „Constantin Brâncusi” National Museum will select the proposed works.
 • August 28 – the results of the selection will be communicated by e-mail (for each selected participant), the website and the social media page of the museum.

SHIPMENT OF WORKS

 • August 29 – September 5 – sending the works to the address of the „Constantin Brâncusi” National Museum in Târgu Jiu, str. Victoriei, no. 2, Târgu Jiu municipality, Gorj county, postal code: 210234
 • The package will bear the mention: For the „Constantin Brâncusi” International Biennale of Graphic Arts.
 • The works will be sent only by courier companies and must be properly wrapped so that they are not damaged during transport and can be rewrapped and returned at the end of the exhibition.
 • The transport of the works, both on arrival and departure, will be done at the expense of the participant, only by fast courier services. It is NOT accepted to be sent by the Romanian Post.
 • The organizers do not assume responsibility for works that show damage, if they are found upon receipt.
 • Submitted work must NOT be framed or with passe-partout.
 • Each submitted work must have the following information on the back: author’s name and surname, title of the work, technique, size, year of execution, address and telephone number of the author.
 • The cost of the sending and returning of the work will be borne by each participant.
 • Each parcel sent must also contain the completed and signed (physical) participation form.

THE BIENNIAL FORMAT

 • BIAGCB1 is structured in two parts:
 1. August 11 – September 7 – the exhibition of some creations from 40 countries (the collection of the „Inter-Art” Foundation from Aiud). Vernissage: August 11.
 2. September 9-30 – exhibition of creations selected in the competition. Last day: September 29. Awarding and launching of the BIAGCB1 catalogue.

JUDGING and PRIZES

 • The works selected in the contest will be evaluated by a committee of specialists in the field of art and also by a representative from the „Constantin Brâncusi” National Museum.
 • Both the works of invited artists and those involved in the organization of the biennial will not enter the judging process.
 • The prizes will be offered by the organizers, partners, etc.
 • The winners of this edition will be publicly announced at the end of the biennial and later on the institution’s website, social media pages, etc. The winners will be notified in advance so that they can be present at the award ceremony.
 • The awarded works will enter directly into the heritage of the „Constantin Brâncusi” National Museum.

FINAL PROVISIONS

 • The participant agrees and consents that the „Constantin Brâncusi” National Museum has the right to use, publish, distribute, copy, reproduce and display images of the works, including printed materials and on the Internet, for promotional purposes.
 • A catalog will be edited that will be sent to each artist participating in the exhibition and that will be released at the end of the event.
 • Considering the provisions of the European Regulation on the protection of personal data, entered into force on 25.05.2018, the organizers request your consent for the processing of personal data, for the duration of the collaboration relationship.
 • The participant is exclusively responsible for transporting the objects to and from the „Constantin Brâncusi” National Museum. The „Constantin Brâncusi” National Museum and its employees are not responsible for any damage to the objects that could result from improper packaging: including, but not limited to, damage caused by rolling and/or stretching of the objects.
 • Participants can pick up their works only after the closing of the exhibition and, necessarily, until October 31, 2022, after which the organizers are released from any obligation related to the storage and protection of the submitted works. For reasons related to the organization and operation of the „Constantin Brâncusi” National Museum, works received via courier services will be returned via the FAN Courier service.

 

Contact person

Eugenia Firescu

goal. mobile. 0743109882/

email address: bienalabrancusi@gmail.com

Luni-Vineri: 09am ‒ 07pm
Sambata-Duminica: 09am ‒ 05pm

0372.915.721

Str. Victoriei, Nr. 1 Targu Jiu, Judetul. Gorj , Cod Poștal:210234